İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK VE SOSYAL DAHİL ETME İÇİN DİJİTAL BECERİLER

Kapsam

 

Grand Coalition for Digital Jobs ‘a göre, bilgi ekonomisinin yakın gelecekte Avrupa’daki ekonomik büyümeyi yönlendirmesi bekleniyor. İşlerin % 90’ından fazlasının dijital becerileri gerektirmesi bekleniyor. BİT sektöründe veya BİT kullanan sektörlerde 900.000 profesyonelin eksikliği bekleniyor. BİT sektöründeki içerdekilere göre, inovasyon odaklı sektörlerde yaratılan her iş için, 5’in daha geniş ekonomide açılması bekleniyor. Öte yandan, artan düzeyde yüksek yeterlilik gerektiren bir ekonomide 16 milyondan fazla düşük vasıflı işin yok olması bekleniyor. New Skills for New Jobs Agenda ve ET2020 için Yeni Beceri gibi Avrupa girişimleri, resmi ve gayri resmi eğitimde oluşturulan becerileri iş gereksinimlerine bağlamanın gerekliliğini vurguluyor ve bu bağlamda dijital yeterliliklerin önemini vurguluyor.

Avrupa 2020 hedeflerine göre AB vatandaşlarının% 23’ü, dijital beceriler de dahil olmak üzere temel yetkinliklerin eksikliği ve yaşam boyu öğrenme gibi temel hizmetlere erişimin zayıf olduğu karmaşık bir süreç sonucunda yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Buna okuldan erken ayrılan, sosyo-ekonomik zorlukların bir sonucu olarak eğitim olanaklarına sınırlı erişimi olan veya işsiz olan ve işe yeniden girmek üzere yeniden eğitim görmeyen bireyler dahildir. Aynı zamanda, Avrupa’da 100 milyondan fazla kişi dijital dışlanma riski altındadır.

 

Yukarıdaki verilere dayanarak yetersiz dijital becerilere sahip genç öğrenciler, işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre yanlış yetkinliklere sahip olmaları nedeniyle, gelecekte mesleki olarak marjinalize olma riski ile karşı karşıya olabilirler. Sınırlı giriş seviyesi gereksinimli işler tarafından çekilebilen düşük becerilere sahip kişiler, yüksek vasıflı işçilerin talebi arttıkça, gelecekte artan mesleksel zorluklarla karşı karşıya kalabilirler.

 

Hedefler

 

Yukarıdaki hususlar, eğitim ve öğretim uygulamalarında, gelecek kuşağa vurgu yaparak dışlama riski altındaki bireylerin dijital beceri profillerinin güçlendirilmesine yönelik müdahalelere acil ihtiyaç olduğunun işaretidir.

 

EMPLOY, ESL riski taşıyanlar, göçmenler veya sosyo-ekonomik sıkıntıya maruz kalan bireyler de dahil olmak üzere, dışlanma riskiyle karşı karşıya olan bireylere odaklanarak ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin işgücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik ileri düzey dijital okur yazarlığı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, her geçen gün daha da önemli hale gelen dijital becerilerin geliştirilmesiyle istihdam edilebilirliği artırıyor, toplumsal eşitlik ve katılımı destekliyor ve insan sermayesine dayalı ekonomik büyümeyi kolaylaştırıyor.

 

Yöntem

 

EMPLOY, öğrenicileri dijital yeterlilikler, problem çözme kapasitesi ve analitik düşünme gerektiren iş ilhamlı etkinliklere maruz bırakmak için aktif, oyun temelli öğrenmeyi başlatır ve değerlendirir. Önerilen öğrenme yaklaşımının avantajları şunlardır: oyun aracılıyla bilgiyi gerçek dünyaya aktarma kapasitesi; etkin geribildirim yoluyla eğitim hedefleriyle bağlantılı öğrenme; destekleyici ve kapsayıcı bir öğrenme ortamında akran işbirliği ve girişimsel düşünce.

 

Sonuçlar

 

EMPLOY, BİT sektöründe ve BİT kullanan sektörlerde talep edilen dijital becerilerin erkenden oluşturulması amacıyla aktif bir öğrenme çerçevesini geliştirecek ve değerlendirecektir. Önerilen aktif öğrenme metodolojisi, hem okul müfredatına hem de mesleki gerekliliklere bağlı içeriğe sahip bir kavramsal kanıt kazandırma oyunu uygulanarak pratikte doğrulanacaktır. Öğretim desteği, öğretmenleri, önerilen metodolojileri ve araçları zaten iyi geliştirilmiş eğitim uygulamalarına entegre etme yetkisini de verecektir. Sonuçlar, Türkiye, Yunanistan, Fransa, Estonya ve İtalya’daki gerçek hayat bağlamında konuşlandırılarak değerlendirilecektir. Bulgular Avrupa’da ilköğretim ve ortaöğretim toplumu ile hayat boyu öğrenen sektör tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

 

Etki

 

EMPLOY, öğrenmede BİT kullanımını, öğrenme uygulamalarını iş gereksinimleriyle ilişkilendirmek için kolaylaştırıcı olarak kullandırıyor. EMPLOY, ciddi oyunların (serious games) belirli bağlamlarda öğrenme faydalarını değerlendirir. KOBİ’lerin ve büyük şirketlerin iş geliştirme sürecinin sürdürülmesi için gerekli olan dijital okur yazarlığı teşvik ederek inovasyon odaklı sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunur. Önümüzdeki yıllarda talep edilecek mesleki profiller konusunda farkındalık yaratarak ve bilgi ekonomisine girmek için gerekli olan becerileri geliştirerek genç öğrencilere yönelik çalışma seçeneklerini genişletir. Yerel toplulukları işsizlikle savaşmaya ve yeteneklerini korumaya, toplumsal uyum ve aktif vatandaşlığa katkıda bulunmaya destek olur. BİT’in öğrenme süreçlerine entegrasyonu konusundaki iyi uygulama paradigmalarının yayınlanması yoluyla eğitime yönelik olumlu tutumları teşvik eder. Eğitim amaçları için BİT araçlarının daha geniş bir alana yayılmasını destekler ve sonuçların benimsenmesini teşvik etmek için öğretmen becerileri matertallerini zenginleştirir.

ORTAKLIK

Fikri çıktılara ulaşmak için tıklayınız.